המומחיות שלנו

הצטרפות לניוזלטר

המוטו שלנו

"בהחלט אין לנו רישיון לשקר או לגנוב-למעשה, אנחנו מחויבים שלא לעשות זאת-אבל יש לנו רישיון לשמור סודות עמוקים ואפלים שחשיפתם היתה מועילה לציבור. יש לנו רישיון לפעול למען השגת תוצאות, שאנחנו יודעים כי מבחינה אובייקטיבית תהיינה לא צודקות אבל מבחינה סובייקטיבית יועילו ללקוחות שלנו. במובן זה המטרה מקדשת את האמצעים, כל עוד האמצעים אינם בלתי הולמים כשלעצמם". ("מכתבים לעורך דין צעיר", מאת פרופ' אלן דרשוביץ).

פטור מוגדל לפיצויי פיטורים – החל מיום 26.7.10

לפי קובץ הפרשנות לפקודת מס הכנסה (ה"חבק"), כל תשלום המתקבל על-ידי העובד בעקבות פרישתו מעבודה או המתקבל על-ידי שאיריו, יהא חלק ממענק-הפרישה או ממענק-המוות הכולל.

לפי פרשנות זו של רשות המיסים, נוסף על פיצויי פיטורים ששולמו לעובד, ניתן לכלול ב"מענק עקב פרישה או עקב מוות" גם סכומים ששולמו לו כפיצוי עבור אובדן מקור הכנסה, פיצוי עקב הפרת חוזה-עבודה, פיצוי עבור ימי מחלה שלא נוצלו, פיצוי הניתן כדמי לא יחרץ ופיצוי עבור אי מתן הודעה מוקדמת לעובד או "חודשי הסתגלות" בגין התקופה שלאחר ניתוק יחסי עובד ומעביד.

לפי ס' 9(7א) לפקודת מס הכנסה, מענק המשולם לעובד עם פרישתו מעבודה פטור ממס, ובלבד שסכומו לא יעלה על משכורת חודש אחד לכל שנת עבודה (לפי המשכורת האחרונה), ולא יותר מהתקרה שנקבעה בפקודה לכל שנת עבודה (11,390 החל בינואר 2010). אם המענק משולם עקב מותו של העובד, הוא יהיה פטור ממס, ובלבד שסכומו לא יעלה על משכורת שני חודשי עבודה לכל שנת עבודה, ולא יותר מהתקרה שנקבעה בפקודה לכל שנת עבודה (22,800 החל בינואר 2010).

לפי הפקודה, אם עלה סכום המענק על המשכורת הקובעת לפטור לכל שנת עבודה, רשאי מנהל רשות המיסים (או מי שהוסמך על ידו) לפטור את העודף, כולו או מקצתו, בהתחשב בתקופת השירות של העובד, בגובה שכרו, בתנאי עבודתו ובנסיבות פרישתו.

בשנות השבעים הפעיל מנהל רשות המיסים ("נציבות מס הכנסה") את סמכותו, וקבע קריטריונים להגדלת הפטור, במקרה פרישת עובד, עד ל-150% ממשכורת של חודש לכל שנת עבודה ולא יותר מתקרת הפטור הנקובה בסעיף, ובמקרה מות עובד, עד לשיעור של 150% מפעמיים משכורתו החודשית לכל שנת עבודה, אך לא יותר מתקרת הפטור לגבי מענק-המוות.

הקריטריון העיקרי להפעלת הסמכות, שנקבע בחוזר הנציבות משנות השבעים, היה שלעובד לא נצברו זכויות לפנסיה מקיפה או זכויות לקיצבה בגין שנות העבודה המזכות במענק הפרישה.

צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, שנכנס לתוקף ב-1 בינואר 2008, ואישורו של תיקון 3 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), יצרו מצב חדש, לפיו התנאי להגדלת הפטור, שנקבע בשנות השבעים, אינו יכול להתקיים יותר אצל עובדים בגינם מפריש המעביד להסדר פנסיוני. זאת מאחר שכל העובדים, בגינם מופרשים כספים להסדר פנסיוני כלשהו, צוברים מאותה עת זכויות לקיצבה בעד אותן שנות עבודה המזכות במענק הפרישה.

הנני מסכים לקבל פרסומים.

מידע שימושי לעובד ולמעביד
נתון
ש"ח
יום הבראה - מגזר פרטי
378
יום הבראה - מגזר ציבורי
427
תקרת החזר הוצאות נסיעה ליום
26.40
שכר מינימום לחודש
4,650
שכר מינימום יומי-5 ימים בשבוע
214.62
שכר מינימום יומי- 6 ימים בשבוע
186
שכר מינימום לשעה
25

תגיות נפוצות