המומחיות שלנו

הצטרפות לניוזלטר

המוטו שלנו

"בהחלט אין לנו רישיון לשקר או לגנוב-למעשה, אנחנו מחויבים שלא לעשות זאת-אבל יש לנו רישיון לשמור סודות עמוקים ואפלים שחשיפתם היתה מועילה לציבור. יש לנו רישיון לפעול למען השגת תוצאות, שאנחנו יודעים כי מבחינה אובייקטיבית תהיינה לא צודקות אבל מבחינה סובייקטיבית יועילו ללקוחות שלנו. במובן זה המטרה מקדשת את האמצעים, כל עוד האמצעים אינם בלתי הולמים כשלעצמם". ("מכתבים לעורך דין צעיר", מאת פרופ' אלן דרשוביץ).

החובה לעריכת תאום מס לפיצויי פיטורים – החל מיום 17.12.09

בהתאם למדיניות רשות המיסים בדבר סמכות המעביד לעריכת חישוב המס באירוע פרישת עובד, נקבע שבהתקיים מספר תנאים, חייב המעסיק לערוך את חישוב סכום המענק הפטור וסכום המענק החייב ולהורות למשלמים אחרים מהו סכום הניכוי במקור מהסכומים שנצברו בהם או המשולמים על ידם.
התנאים שבהתקיימם (במצטבר) חייב המעביד לערוך את חישוב המס בעצמו בטופס 161 ולהקל על העובד הפורש:

1. העובד מילא את טופס 161א במלואו, כולל חתימה על ההצהרה שבסופו (במענק המשולם עקב פטירה, ימלאו השאירים טופס 161ב).

2. העובד הצהיר בטופס כי לא היו לו פרישות נוספות ממעבידים אחרים, בתקופת עבודתו אצל המעביד.

3. אחד או יותר מהתנאים הבאים:

3(א) על פי חישובי המעביד, סכום כל המענקים שיקבל העובד, מכל המשלמים, אינו עולה על תקרת הפטור בפקודה.

3(ב) המענק משולם על ידי המעביד ו/או על ידי משלם אחד נוסף מלבדו.

3(ג) סכום מענק פטור משולם על-ידי משלם אחד נוסף מלבד המעביד וכל יתר המשלמים מנכים מס בשיעור המרבי על-פי הפקודה.

3(ד) סכום מענק פטור משולם על-ידי משלם אחד נוסף מלבד המעביד וכל יתר המשלמים הם קופות גמל לקיצבה (כולל קרנות פנסיה), והעובד בחר ברצף קיצבה על מלוא הסכומים הצבורים לרשותו בקופות אלו.


אם לא התקיימו התנאים הנ"ל, חובה לנכות ממענק הפרישה את המס המרבי או לשלוח את העובד אל פקיד השומה לעריכת תאום מס.


במהלך יישום מדיניות רשות המיסים, נתקלו עובדים רבים בבעיה: בעת הצגת אישור המעביד (על גבי טופס ה-161) או אישור פקיד השומה לניכוי מס במקור בקופת הגמל התברר, כי סכומי הצבירה של העובד הפורש היו שונים מהיתרה שהוצגה במועד הקובע ונעשה בה שימוש בטפסי 161. עקב ההפרשים ביתרות הצבורות התבקשו המעסיק והעובד לעדכן את הטפסים ולהציג אישורי ניכוי מס במקור מעודכנים.

הפער בין סכומי הצבירה בפועל ובין הסכומים הרשומים באישור תיאום המס שהנפיק המעביד או פקיד השומה נבע מהזמן שחלף מיום ניתוק יחסי עובד מעביד ("המועד הקובע" לתשלום מענק הפרישה) ועד מילוי טופס 161 על ידי המעסיק ומילוי טופס 161 א' על ידי העובד, על כל פרטיהם, הנפקת אישור תאום מס על ידי המעביד או על ידי פקיד השומה והצגתו בקופות הגמל בהם נצברו המענקים.


על מנת להקל על העובדים הפורשים מעבודתם ולמנוע ככל שניתן את הטרחה שבעדכון הטפסים והאישורים, פרסמה חטיבת שומה ובקורת ברשות המיסים הנחיות (שעודכנו לאחרונה), בהן נקבע שאישור שהונפק על ידי פקיד השומה או על ידי המעביד יהיה בתוקף כל עוד לא הונפק אישור חדש לסכומים שנצברו בקופה.

כמו כן, נקבע כי ניתן לשמור על ערכי הפדיון, כפי שמופיעים באישור שהנפיקה הקופה, למשך 90 יום או עד תום שנת המס, לפי המאוחר.

הקופות חויבו לכבד את האישור שהונפק על ידי המעביד או פקיד השומה כאמור לעיל ולשמור על הערכים שנרשמו על ידי הקופה מיום הנפקת אישור, גם במקרים בהם נצברו בה רווחים או הפסדים לאחר מועד זה.


קופות הגמל וקרנות הפנסיה הונחו על ידי רשות המיסים לפעול כלהלן:

1. בתום 90 יום מיום הנפקת האישור על סכומי הצבירה או תום שנת המס לפי המאוחר, על הקופה להמשיך ולכבד את האישור לניכוי מס במקור כפי שצויין לעיל ולהפעיל את נוהל ניכוי המס במקור כפי שצויין באישור, על כל הכספים שנצברו בה.

2. אם לא חלפה התקופה האמורה לעיל, דהיינו 90 יום או תום שנת המס לפי המאוחר, ונצברו רווחים או הפסדים על ערכי הפדיון שנרשמו באישור הקופה, על הקופה לפעול לפי החלופה המתאימה מבין החלופות הבאות:

2(א) אם היתרה המעודכנת מהמועד הקובע למועד התשלום גדלה כתוצאה מתשואה חיובית, כל סכומי הפיצויים שחושבו פטורים ממס ובאישור שהונפק אין יתרה חייבת, יש לשלם גם את ההפרשים שנצברו מהמועד הקובע, בפטור.

2(ב) אם היתרה המעודכנת מהמועד הקובע למועד התשלום גדלה כתוצאה מתשואה חיובית, ובאישור ניכוי המס במקור שהונפק קיימת חובת ניכוי מס במקור על חלק המענק החייב במס, אזי גם על ההפרשים הנובעים מעדכון חיובי יחושב מס על פי השיעור לניכוי מס במקור שנקבע למענק באישור.

2(ג) אם היתרה המעודכנת מהמועד הקובע למועד התשלום קטנה כתוצאה מתשואה שלילית יש לפעול בהתאם לאישור ניכוי המס במקור, דהיינו למצות את מלוא הפטור ולחשב את המס על היתרה שנותרה בקופה.


ההנחיות שפרסמה חטיבת שומה ובקורת ברשות המיסים תקפות ליתרות פיצויים בקופות שצוינו בטופס 161 ונערך לגביהם חישוב מס. לגבי יתרות פיצויים בקופות שלא דווחו בטופס 161 - יש לחשב את המס לאירוע הפרישה מחדש.
הנני מסכים לקבל פרסומים.

מידע שימושי לעובד ולמעביד
נתון
ש"ח
יום הבראה - מגזר פרטי
378
יום הבראה - מגזר ציבורי
427
תקרת החזר הוצאות נסיעה ליום
26.40
שכר מינימום לחודש
4,650
שכר מינימום יומי-5 ימים בשבוע
214.62
שכר מינימום יומי- 6 ימים בשבוע
186
שכר מינימום לשעה
25

תגיות נפוצות