המומחיות שלנו

הצטרפות לניוזלטר

המוטו שלנו

"בהחלט אין לנו רישיון לשקר או לגנוב-למעשה, אנחנו מחויבים שלא לעשות זאת-אבל יש לנו רישיון לשמור סודות עמוקים ואפלים שחשיפתם היתה מועילה לציבור. יש לנו רישיון לפעול למען השגת תוצאות, שאנחנו יודעים כי מבחינה אובייקטיבית תהיינה לא צודקות אבל מבחינה סובייקטיבית יועילו ללקוחות שלנו. במובן זה המטרה מקדשת את האמצעים, כל עוד האמצעים אינם בלתי הולמים כשלעצמם". ("מכתבים לעורך דין צעיר", מאת פרופ' אלן דרשוביץ).

היעדרות בשל מחלה ממארת של בן זוג/ילד – החל מיום 16.7.09

ב-16 ביולי 2009, התקבלו תיקונים לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג) וחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) כלהלן :

תיקון לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג)

סעיף 1 לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), מזכה עובד לזקוף עד 6 ימים בשנה של היעדרות, בשל מחלת בן זוגו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו. העובד זכאי להיעדר מעבודתו רק אם בן זוגו שחלה הפך להיות תלוי לחלוטין בעזרת הזולת בביצוע פעולות יום-יום. במתכונתו של החוק עד התיקון האחרון, עובד שבן זוגו חלה במחלה ממארת לא היה זכאי להיעדרות מיוחדת. יתרה מזאת, כל עוד בן הזוג לא היה תלוי לחלוטין בעזרת הזולת, לא היה העובד זכאי להיעדר מעבודתו.

במסגרת התיקון האחרון, נוסף לחוק סעיף 1א, לפיו עובד שעבד שנה לפחות אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה, זכאי לזקוף עד 60 ימים בשנה של היעדרות, בשל מחלה ממארת של בן זוגו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו או על חשבון ימי החופשה המגיעים לו, לפי בחירת העובד.

בחישוב מספר ימי ההיעדרות לפי סעיף זה, יבואו בחשבון ימי ההיעדרות שזקף העובד לפי סעיף  1 לחוק דמי מחלה.

מחלה ממארת, לפי התיקון החדש, אינה מחייבת שבן הזוג שחלה יהיה תלוי לחלוטין בעזרת הזולת בביצוע פעולות יום-יום. די בכך שבן הזוג חלה במחלה ממארת כדי לזכות את העובד בהיעדרות על פי החוק.

משמעות התיקון דרמטית. האפשרות להיעדר עד 60 יום בשנה על חשבון תקופת המחלה הצבורה של העובד או על חשבון ימי החופשה המגיעים לו והסרת הסייג של תלות בן הזוג שחלה במחלה ממארת בעזרת הזולת, מאפשרים לעובד לשהות במחיצת בן הזוג ולסעוד אותו בתקופה קשה זו.

קשה להפריז בחשיבות האפשרות לזקוף היעדרות זו גם על חשבון ימי החופשה. לפי חוק חופשה שנתית, את מועד החופשה קובע המעביד. הוספת הזכות להיעדר על חשבון ימי החופשה, לפי התיקון החדש לחוק, מונעת ממעביד להתנגד או למנוע מהעובד לשהות במחיצת בן זוגו שחלה במחלה ממארת.


תיקון 8 לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד)

במסגרת התיקון האחרון, הוגדלה משמעותית תקופת ההיעדרות לה זכאי עובד בשל מחלה ממארת של ילדו.

סעיף 1א(א) לחוק במתכונתו החדשה, מזכה עובד שעמו ילד שלא מלאו לו 18 שנה, ועבד שנה לפחות אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה, לזקוף עד 90 ימים בשנה של היעדרות (במקום 30 ימים עד התיקון), בשל המחלה הממארת של ילדו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו או על חשבון ימי החופשה המגיעים לו, לפי בחירת העובד; היה בן זוגו עובד ולא נעדר מעבודתו מכוח זכאותו כאמור או שהעובד הוא הורה יחיד או שהילד נמצא בהחזקתו הבלעדית, זכאי העובד לזקוף עד 110 ימים בשנה של היעדרות (במקום 60 ימים עד התיקון), בשל המחלה הממארת של ילדו, כאמור.

הנני מסכים לקבל פרסומים.

מידע שימושי לעובד ולמעביד
נתון
ש"ח
יום הבראה - מגזר פרטי
378
יום הבראה - מגזר ציבורי
427
תקרת החזר הוצאות נסיעה ליום
26.40
שכר מינימום לחודש
4,650
שכר מינימום יומי-5 ימים בשבוע
214.62
שכר מינימום יומי- 6 ימים בשבוע
186
שכר מינימום לשעה
25

תגיות נפוצות