המומחיות שלנו

הצטרפות לניוזלטר

המוטו שלנו

"בהחלט אין לנו רישיון לשקר או לגנוב-למעשה, אנחנו מחויבים שלא לעשות זאת-אבל יש לנו רישיון לשמור סודות עמוקים ואפלים שחשיפתם היתה מועילה לציבור. יש לנו רישיון לפעול למען השגת תוצאות, שאנחנו יודעים כי מבחינה אובייקטיבית תהיינה לא צודקות אבל מבחינה סובייקטיבית יועילו ללקוחות שלנו. במובן זה המטרה מקדשת את האמצעים, כל עוד האמצעים אינם בלתי הולמים כשלעצמם". ("מכתבים לעורך דין צעיר", מאת פרופ' אלן דרשוביץ).

דמי הבראה

יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס הינו אחד המשרדים המובלים והבולטים בארץ, המונה צוות משפטי של עורכי דין וביניהם כמה מן המשפטנים הבכירים במדינה.

לצורך מתן מענה משפטי מקצועי ודווקני, יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס מחולק למחלקות ייעודיות, אשר כל אחת ואחת מהן מתמחה ומתמקצעת בתחום ספציפי וייחודי.

מחלקת דיני עבודה, מייצגת את לקוחות המשרד ומלווה אותם בכל שלבי ההליך.

 במסגרת מחלקת דיני העבודה המשרד מעניק יעוץ משפטי מקצועי הן למעסיקים והן לעובדים.

 ליניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס ניסיון רב הן בייצוג מעסיקים והן בייצוג עובדים בבתי הדין לעבודה.

יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס מתמחה בכל מגוון הנושאים של המשפט העבודה, בין היתר בנושא : דמי הבראה כפי שיוסבר להלן :

מספר ימי הבראה - מספר ימי ההבראה להם זכאי העובד תלויים בותק שלו במקום העבודהובסקטור שבו הוא מועסק (ישנם הבדלים בין מספר ימי ההבראה להם זכאים העובדים במגזר הפרטי לבין מספר הימים להם זכאים העובדים המועסקים במגזר הציבורי או ההסתדרותי).

הזכאות לימי הבראה בסקטור הפרטי ובסקטור הציבורי

טבלת זכאות לימי הבראה

במגזר הציבורי

במגזר הפרטי

שנות וותק בעבודה

7

5

1

7

6

2

7

6

3

9

7

4

9

7

5

9

7

6

9

7

7

9

7

8

9

7

9

9

7

10

10

8

11

10

8

12

10

8

13

10

8

14

10

8

15

11

9

16

11

9

17

11

9

18

11

9

19

12

10

20

12

10

21

12

10

22

12

10

23

12

10

24

13

10

25

הזכאות לימי הבראה על פי הסכמים קיבוציים ענפיים

ותק בעבודה בשנים

המגזר הציבורי

עובדי מוסדות

ההסתדרות

מתכת, חשמל ואלקטרוניקה (התאחדות התעשיינים וצווי ההרחבה)

מתכת, חשמל ואלקטרוניקה (התאחדות המלאכה והתעשייה)

1

7

9

5

5

2

7

11

6

6

3

7

11

6

6

4

9

11

7

7 (שנה 4-8)

5-10

9

12

7

8 (שנה 9-10)

11-15

10

13

8

9 ( שנה 11)

16-19

11

14

9

10 (שנה 12 ואילך)

20

12

14

10

10

21-24

12

15

10

10

25 ואילך

13

15

10

10

זכאות לדמי הבראה בגין תקופת היעדרות בהתאם להסכם הקיבוצי ולצו ההרחבה בדבר דמי הבראה

סוג ההיעדרות(1)

האם תחשב לצורך קביעת תקופת הזכאות לדמי הבראה ?

חופשה שנתית

כן

חופשה ללא תשלום(2)

לא

חופשת לידה על פי חוק(3)

כן

מחלה / תאונת עבודה (בתשלום)(4)

כן

מחלה / תאונת עבודה (ללא תשלום)(4)

לא

כל הפסקה ביחסי עובד – מעביד (2)

לא

1.      טבלה זו מסכמת מה דינן של תקופות היעדרות לעניין דמי הבראה.

האם תקופת ההיעדרות נחשבת כתקופת עבודה המזכה בתשלום דמי הבראה, והאם היא נחשבת כתקופת עבודה, כאשר בודקים אם לעובד יש וותק של שנת עבודה (כידוע, עובד זכאי לדמי הבראה רק אם השלים שנת עבודה)

2.      בהסכם הקיבוצי ובצו ההרחבה בדבר תשלום דמי הבראה נקבע, כי לקביעת תקופת הזכאות לדמי הבראה לא תובא בחישוב היעדרות בשל חופשה ללא תשלום, וכל היעדרות בה לא מתקיימים יחסי עובד-מעביד. יחד עם זאת, נקבע חריג, לפיו תקופת חופשת הלידה על פי חוק, כן תזכה בדמי הבראה.

3.      בהתאם לצו הרחבה בדבר תשלום דמי הבראה, תקופת חופשת לידה על פי חוק מזכה בדמי הבראה.

4.      קיימים חילוקי דעות ביחס לשאלה, האם תקופת מחלה או תאונת עבודה נחשבות לעניין קביעת תקופת הזכאות לדמי הבראה. חילוקי דעות אלו נובעים מנוסחו העמום והבלתי מפורש של הסעיף הרלוונטי בהסכם הקיבוצי. עמדת משרד העבודה היא, היעדרות בשל מחלה או תאונת עבודה אינה מזכה בדמי הבראה ואינה נחשבת כתקופת עבודה לצורך חישוב תקופת הזכאות. מנגד, יש משפטנים הגורסים, כי היעדרות בגינה מקבל העובד תחליף שכר (כגון דמי מחלה או דמי פגיעה), כן מובאת בחשבון בקביעת הזכאות לדמי הבראה.

התשלום - כל עובד המועסק במשרה מלאה במגזר הפרטי זכאי לתשלום של 351 ש"ח עבור כל יום הבראה. עובדים המועסקים במגזר הציבורי זכאים לתשלום של 383 ש"ח עבור כל יום הבראה.

מועד התשלום -  מקובל לשלם בחודשים יוני-ספטמבר. אין מניעה לפצל את התשלומים.  מותר לכלול הבראה בשכר, או לחלק את הסכום לכמה תשלומים, אם העובד הסכים ומודע לכך (למשל כאשר זה מופיע בחוזה עבודה ותלושי השכר).

משרה חלקית - בעבודה במשרה חלקית מחושבים דמי ההבראה על פי החלק היחסי של המשרה.

עבודה בחלק מן השנה  -  כל עובד שהשלים שנת עבודה אחת זכאי לתשלום דמי הבראה. עובד שעבד מעבר לשנה זכאי לחלק היחסי של תקופת עבודתו.

צו ההרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות הבראה ונופש, קובע כי עובד יהיה זכאי לקצובת הבראה, רק לאחר שהשלים את שנת עבודתו הראשונה במקום עבודתו.

לפיכך, עובד שפוטר לפני שהשלים שנת עבודה מלאה, אינו זכאי לדמי הבראה.

עם זאת,בפסק הדין של בית הדין הארצי לעבודה, אבנר וקסמן נ. אי.טי.סי., נקבע כי כאשר עובד אשר פוטר לאלתר, לפני שהשלים שנת עבודה מלאה, ובשל אי מתן ההודעה המוקדמת בפועל לא שהשלים שנת עבודה מלאה, הוא זכאי לדמי ההבראה.

היעדרויות ודמי הבראהבקביעת תקופת הזכאות לא תובא בחישוב היעדרות בשל חופשה ללא תשלום וכל היעדרות אחרת בה לא מתקיימים יחסי עובד מעביד.

נראה כי במונח "חופשה ללא תשלום" כוונת צו ההרחבה היא לתקופה בה לא משולם שכר עבודה ע"י המעסיק.

לפיכך, התקופה בה נעדר עובד מהעבודה בעקבות תאונת עבודה, בה שולמו לו דמי פגיעה ע"י המוסד לביטוח לאומי, לא תבוא בחשבון לקביעת זכאותו לדמי הבראה.

בהקשר זה יש לציין כי לענין חופשת לידה, בה העובדת מקבלת דמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי, נקבע במפורש בצו ההרחבה כי תקופה זו תובא בחשבון לענין קביעת תקופת הזכאות לתשלום דמי הבראה.

כמו כן, תקופות העדרות של עובד/ת בעקבות חופשה שנתית, מחלה, מילואים, המזכות את העובד/ת בתשלום שדינו כדין שכר עבודה (דמי חופשה, דמי מחלה, תגמולי מילואים) מובאות בחשבון לענין קביעות תקופות הזכאות לתשלום דמי הבראה.

לסיכום : בזמן החופשה השנתית, חופשת הלידה וימי מחלה בתשלום - ממשיכים העובדים לצבור ימי הבראה. במהלך חופשה ללא תשלום – אין צבירה של ימי הבראה.

פיצויי פיטורים -  דמי הבראה אינם נכללים בשכר המשמש לחישוב פיצויי הפיטורים, ותשלומם בתדירות חודשית אינו משנה עובדה זו.

הגשת תביעה -  מי שעדיין עובד באותו מקום עבודה, יכול לתבוע דמי הבראה עבור שבע השנים האחרונות. מי שעבודתו הופסקה, יכול לתבוע רק עבור השנתיים האחרונות. את התביעה ניתן להגיש עד 7 שנים מיום הפסקת העבודה.

תשלום דמי הבראה מדי חודש-  המעסיק יכול להחליט כי הוא משלם לעובדיו דמי הבראה מדי חודש, ובכך ליצור נוהג במקום העבודה בכל הנוגע למועד תשלום דמי ההבראה. מומלץ להפריד לצורך הענין רכיב נוסף בתלוש המשכורת, ולוודא שהסכום המשולם מדי חודש לא יהיה נמוך מהשיעורים שנקבעו לתשלום דמי הבראה באותו מועד, ועפ"י הוותק של העובד במקום העבודה, כאשר יש לחלק את הסכום ל-12 חודשים.

ביחס לעובד חדש ישנן שתי אפשרויות:

א.   החל מהחודש הראשון לעבודת העובד, המעסיק ישלם לו מדי חודש על חשבון דמי הבראה שיגיעו לו בתום שנת העבודה. 

יש לציין, כי במקרה כזה רצוי שהמעסיק יחתים את העובד מראש על מסמך לפיו העובד מתחייב להחזיר את התשלומים שקיבל כדמי הבראה (מידי חודש) במקרה שלא ישלים שנת עבודה אצל המעסיק (שכן, בהסכם הקיבוצי בדבר השתתפות המעביד בהוצאות הבראה, ובצו ההרחבה שהוצא מכוחו, נקבע כי "עובד יהיה זכאי לדמי הבראה רק לאחר שהשלים את שנת עבודתו הראשונה במקום עבודתו"), באופן שהמעסיק יוכל לקזז תשלומים אלה מכל סכום שיהיה עליו להעביר לעובד.

ב.   יש אפשרות לחכות שהעובד ישלים את שנת עבודתו הראשונה, לשלם לו את דמי ההבראה המגיעים לו בגין השנה שחלפה, ורק החל משנת העבודה השנייה לשלם לו דמי הבראה מדי חודש ועפ"י הוותק.

חילופי מעסיקים  - בחילופי מעסיקים באותו מקום עבודה, העובדים מקבלים מהמעסיק הראשון את פדיון יתרת ההבראה שצברו, אבל הוותק נמשך גם מעסיק החדש.


טבלת תעריפי הבראה (בש"ח)
מתאריך
במגזר ציבורי
במגזר פרטי
01/07/2011
411
365
01/06/2011
411
351
01/07/2010
395
351
01/06/2010
395
340
01/07/2009
191
340
01/06/2009
191
331
01/07/2008
372
331
01/06/2008
372
318
01/07/2007
355
318
01/06/2007
355
318
01/07/2006
360
318
01/06/2006
360
307
01/07/2005
347
307
01/06/2005
347
306
01/07/2004
346
306
01/06/2004
346
306
01/07/2003
351
306
01/06/2003
351
301
01/07/2002
341
301
01/06/2002
341
285
01/07/2001
325
285
01/06/2001
325
282
01/07/2000
320
282
01/06/2000
320
276
01/07/1999
315
276
01/06/1999
315
260
01/07/1998
295
260
01/06/1998
295
245
01/07/1997
280
245
01/06/1997
280
225
01/07/1996
252
225
01/06/1996
252
200
01/07/1995
225
200
01/06/1995
225
182
01/07/1994
200
182
01/06/1994
200
165

הנני מסכים לקבל פרסומים.

מידע שימושי לעובד ולמעביד
נתון
ש"ח
יום הבראה - מגזר פרטי
378
יום הבראה - מגזר ציבורי
427
תקרת החזר הוצאות נסיעה ליום
26.40
שכר מינימום לחודש
4,650
שכר מינימום יומי-5 ימים בשבוע
214.62
שכר מינימום יומי- 6 ימים בשבוע
186
שכר מינימום לשעה
25

תגיות נפוצות