המומחיות שלנו

הצטרפות לניוזלטר

המוטו שלנו

"בהחלט אין לנו רישיון לשקר או לגנוב-למעשה, אנחנו מחויבים שלא לעשות זאת-אבל יש לנו רישיון לשמור סודות עמוקים ואפלים שחשיפתם היתה מועילה לציבור. יש לנו רישיון לפעול למען השגת תוצאות, שאנחנו יודעים כי מבחינה אובייקטיבית תהיינה לא צודקות אבל מבחינה סובייקטיבית יועילו ללקוחות שלנו. במובן זה המטרה מקדשת את האמצעים, כל עוד האמצעים אינם בלתי הולמים כשלעצמם". ("מכתבים לעורך דין צעיר", מאת פרופ' אלן דרשוביץ).

שכר מינימום

יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס הינו אחד המשרדים המובלים והבולטים בארץ, המונה צוות משפטי של עורכי דין וביניהם כמה מן המשפטנים הבכירים במדינה.

לצורך מתן מענה משפטי מקצועי ודווקני, יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס מחולק למחלקות ייעודיות, אשר כל אחת ואחת מהן מתמחה ומתמקצעת בתחום ספציפי וייחודי.
מחלקת דיני עבודה, מייצגת את לקוחות המשרד ומלווה אותם בכל שלבי ההליך.
במסגרת מחלקת דיני העבודה המשרד מעניק יעוץ משפטי מקצועי הן למעסיקים והן לעובדים.
ליניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס ניסיון רב הן בייצוג מעסיקים והן בייצוג עובדים בבתי הדין לעבודה.
יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס מתמחה בכל מגוון הנושאים של המשפט העבודה, בין היתר בנושא : שכר מינימום כפי שיוסבר להלן :
 
מבוא
תכליתו של חוק שכר מינימום (להלן – "החוק") היא להבטיח לכל עובד רמת שכר מינימאלית אשר תאפשר לו קיום בכבוד.חלק מתכלית החוק היא לאפשר פיקוח של בתי הדין על ביצועו ושל משרד התמ"ת על אכיפתו.
סעיף 3 לחוק והפסיקה בנושא קובעים את רכיבי השכר המהווים בסיס חישוב שכר המינימום כלהלן :
 
  • שכר יסוד או שכר משולב.
  • תוספת יוקר (אם אינה כלולה בשכר המשולב).
  • תוספת קבועה שמשתלמת לעובד עקב עבודתו. עם זאת, לא יבואו בחשבון :תוספת משפחה;תוספתותק ; תוספת בשל עבודה במשמרות; פרמיה; משכורת י"ג; בונוסים;החזר הוצאות לרבות הוצאות כלכלה, אש"ל, נסיעות שמשלם המעביד. תשלום שמכונה "תוספת" ואין מאחוריו דבר (תשלום שהוא פיקציה) ייחשב למעשה כחלק מהשכר הרגיל של העובד ויובא בחשבון לצורך הבסיס לחישוב שכר מינימוםנטל ההוכחה לגבי "תוספת"שהיא פיקציה - הוא עלהטוען, לפי הכלל : המוציא מחברו עליו הראיה.
  • טיפ/דמי שירות (תשר) - טיפ ששולם על ידי המעביד לאחר שהוא נרשם בספרי המסעדה, ייחשב כבסיס לשכר מינימום, ובלבד שנתקיימו כל התנאים שלהלן : בין הצדדים קיים הסכם אישי או שחל עליהם הסכם קיבוצי הקובע, במפורש, שניתן להביא בחשבון גם תשלומי תשר המשולמים לעובד ; הסכם העבודה או ההסכם הקיבוצי כולל הסדר מפורט ומסודר בדבר דרכי הטיפול בהכנסות מתשר ; השכר משני המקורות (השכר הרגיל ותשלומי התשר) לא ייפול משכר מינימום הקבוע בחוק ; זכויותיו הסוציאליות של העובד מבוססות על הכנסה משני המקורות והן מבוטחות לאשורן ; הבטחת תשלומי המס המלאים המתחייבים משכרו של העובד. עם זאת, טיפ ששולם לעובד ישירות ע"י הלקוח, מבלי שהוא נרשם בספרי המסעדה ומבלי שנתקיימו לגביו כל התנאים הנ"ל, לא ייחשב כבסיס לשכר מינימום.  
  • עמלות - הבדיקה וההתחשבנות, עם עובד ששכרו משתלם ע"ב של עמלות, תיעשה מידי חודש. עובד שהכנסתו החודשית מעמלות נמוכה משכר המינימום החודשי, המעביד יהיה חייב שלם לו סכום השלמה במועד שקבוע לתשלום השכר החודשי (עד ה-9 לכל חודש). עם זאת, המעביד זכאי לנכות בכל חודש את סכום ההשלמה מסכום העמלות שהעובד זכאי להם, בתנאי שבידי העובד נשאר לפחות שכר המינימום החודשי.
סעיף 2 לחוק קובע כי שכר מינימום ישולם בכפיפות להיקף המשרה של העובד, לגילו ולסייגים נוספים כמפורט להלן :
שכר מינימום לחודש -  47.5 אחוזים מהשכר הממוצע כפי שהוא ב-1 באפריל של כל שנה.
גיל
שכר מינימום לחודש
מגיל 18 ומעלה
4,100.00
עד גיל 16
2,870.00
מגיל 16 עד 17
3,075.00
מגיל 17 עד 18
3,403.00
חניך
2,460.00
שכר מינימום ליום - החלק ה-25 של שכר המינימום לגבי עובד המועסק שבוע עבודה בן שישה ימים, והחלק ה-21.667 של שכר המינימום לגבי עובד המועסק שבוע עבודה בן חמישה ימים;
גיל
שכר מינימום ליום
לפי 5 ימים בשבוע
לפי 6 ימים בשבוע
מגיל 18 ומעלה
189.23
164.00
עד גיל 16
132.46
114.80
מגיל 16 עד 17
141.92
123.00
מגיל 17 עד 18
157.06
136.12
חניך
113.54
98.40
שכר מינימום לשעה – החלק ה- 186 של שכר המינימום.
גיל
שכר מינימום לשעה
מגיל 18 ומעלה
22.04
עד גיל 16
16.59
מגיל 16 עד 17
17.77
מגיל 17 עד 18
19.67
חניך
14.22
שכר המינימום לשעה לנוער - שכר המינימום לחודשכשהוא מוכפל בשיעורים שלהלן ומחולק ב- 173 שעות עבודה לחודש :
גיל
השיעור משכר מינימום
עד 16
70%
עד 17
75%
עד 18
83%
חניך
60%
שכר המינימום לשעה לנכה - שכר המינימום לחודשכשהוא מוכפל בשיעורים שלהלן בכפיפות לרמת יכולת העבודה של הנכה (עובד עם מוגבלות בעל יכולת עבודה מופחתת) :
רמת יכולת עבודה
השיעור משכר מינימום
מעל 80 אחוזים
100%
בין 70 אחוזים לבין 80 אחוזים
80%
בין 60 אחוזים לבין 70 אחוזים
70%
בין 50 אחוזים לבין 60 אחוזים
60%
בין 40 אחוזים לבין 50 אחוזים
50%
בין 30 אחוזים לבין 40 אחוזים
40%
בין 19 אחוזים לבין 30 אחוזים
30%
פחות מ- 19%
על פי החלטת המנהל

חוק שכר מינימום לא חל על אסירים המועסקים בעבודות שיקום.
 סעיף 12 לחוק קובע שזכות זו אינה ניתנת להתניה או לויתור (חוק קוגנטי).
סעיף 14 לחוק מטיל סנקציה פלילית על הפרת שכר מינימום.
מעביד שלא שילם שכר מינימום דינו מאסר שנה או קנס לפי ס' 61א(4) לחוק העונשין.
סעיף 8 לחוק קובע שלבית הדין סמכות לחייב מעביד שהלין שכר מינימום – בפיצויי הלנה מוגדלים. 
בנוסף, בסמכות בית הדין לעבודה לתת צו עשה או צו מניעה במטרה לאכוף את יחסי העבודה, אםהמעביד פגע בעובד בדרך כלשהי בשל העובדה שהגיש נגדו תלונה על הפרת חוק שכר המינימוםאו כאשר סייע לעובד אחר.
צו עשה או צו מניעה יינתנו בהתקיים שני תנאים מצטברים:
  • הענקת פיצויים בלבד אינה צודקת.
  • בית הדיןישקול במקרה כזה את השפעת הצו על יחסי עבודה במקום.

סעיף 14א לחוק קובע שגם קבלן כוח העבודה וגם המעסיק בפועל יהיו אחראייםלעבודה לפי חוק שכר מינימום, אלא אם המעסיק (מעסיק בפועל – מעסיק משתמש) הוכיח שני תנאים מצטברים :

  • שהעבירה נעברה שלא בידיעתו.
  • שהוא נקט בכל האמצעים הסבירים להבטחתשמירתו של חוק שכר המינימום.
להלן השינויים שחלו ב"שכר המינימום" כפי שנקבע בחוק שכר מינימום, תשמ"ז - 1987:
שכר מינימום לבגירים (מעל גיל 18)
החל מתאריך
לחודש
ליום לפי
לשעה
6 ימים בשבוע
5 ימים בשבוע
01/07/2011
4100
189.23
164
22.04
01/04/2011
3890.25
179.52
155.61
20.92
01/07/2008
3850.18
177.7
154
20.7
01/04/2007
3710.18
171.24
148.41
19.95
01/06/2006
3585.18
165.47
143.41
19.28
01/04/2006
3456.58
159.54
138.26
18.58
01/01/2006
3335.18
153.93
133.41
17.93
01/01/2005
3335.18
153.93
133.41
17.93
01/01/2004
3335.18
153.93
133.41
17.93
01/01/2003
3335.18
153.93
133.41
17.93
01/04/2001
3266.58
150.76
130.66
17.56
01/07/2000
2965.95
136.84
118.6
15.95
01/04/2000
2964.95
136.84
118.6
15.94
01/01/2000
2798.75
129.21
111.95
15.05
01/04/1999
2797.75
129.13
111.91
15.04
01/01/1999
2628.78
121.33
105.15
14.13
01/08/1998
2622.22
121.03
104.89
14.1
01/04/1998
2609.18
120.42
104.37
14.03
01/08/1997
2405.25
111.05
96.21
12.93
01/07/1997
2348.88
108.41
93.96
12.63
01/04/1997
2348.88
108.41
93.96
12.3
01/02/1997
2097.67
83.91
83.91
10.49
01/08/1996
2085.16
83.41
83.41
10.43
01/04/1996
2020.5
80.82
80.82
10.1
01/02/1996
1828.22
73.13
73.13
9.14
01/08/1995
1785.37
71.41
71.41
8.93
01/04/1995
1776.49
71.06
71.06
8.88
01/02/1995
1666.64
66.67
66.67
8.33
01/08/1994
1624.41
64.98
64.98
8.12
01/04/1994
1566.45
62.66
62.66
7.83
01/02/1994
1428.9
57.16
57.16
7.14
01/08/1993
1396.77
55.88
55.88
6.98
01/04/1993
1377.49
55.1
55.1
6.89
01/02/1993
1288.69
51.55
51.55
6.44
01/08/1992
1259.72
50.4
50.4
6.3
01/04/1992
1241.1
49.64
49.64
6.21
01/02/1992
1238.6
79.54
49.54
6.19
01/01/1992
1221.5
48.86
48.86
6.11

שכר מינימום לנוער וחניכים (מתחת לגיל 18)
החל מתאריך
עד גיל 16
מגיל 16 עד 17
מגיל 17 עד 18
חניך
01/07/2011
16.59
17.77
19.67
14.22
01/04/2011
15.74
16.87
18.66
13.49
01/07/2008
15.58
16.69
18.47
13.35
01/04/2007
15.01
16.08
17.8
12.87
01/06/2006
14.51
15.54
17.2
12.43
01/04/2006
13.99
14.99
16.58
11.99
01/01/2005
13.49
14.46
16
11.57
01/01/2004
13.49
14.46
16
11.57
01/01/2003
13.49
14.46
16
11.57
01/04/2001
13.22
14.16
15.67
11.33
01/07/2000
12
12.86
14.23
10.29
01/04/2000
11.99
12.85
14.22
10.28
01/04/1999
11.32
12.13
13.42
9.7
01/01/1999
10.64
11.4
12.61
9.12
01/08/1998
10.61
11.37
12.58
9.09
01/04/1998
10.56
11.31
12.52
9.05
01/08/1997
9.73
10.43
11.54
8.34
01/07/1997
9.5
10.18
11.27
8.15
01/04/1997
9.5
10.18
11.27
8.15
01/02/1997
8.49
9.09
10.06
7.28
01/08/1996
8.44
9.04
10
7.23
01/04/1996
8.17
8.76
9.69
7.01
01/02/1996
7.4
7.93
7.4
6.34
הנני מסכים לקבל פרסומים.

מידע שימושי לעובד ולמעביד
נתון
ש"ח
יום הבראה - מגזר פרטי
378
יום הבראה - מגזר ציבורי
427
תקרת החזר הוצאות נסיעה ליום
26.40
שכר מינימום לחודש
4,650
שכר מינימום יומי-5 ימים בשבוע
214.62
שכר מינימום יומי- 6 ימים בשבוע
186
שכר מינימום לשעה
25

תגיות נפוצות