המומחיות שלנו

הצטרפות לניוזלטר

המוטו שלנו

"בהחלט אין לנו רישיון לשקר או לגנוב-למעשה, אנחנו מחויבים שלא לעשות זאת-אבל יש לנו רישיון לשמור סודות עמוקים ואפלים שחשיפתם היתה מועילה לציבור. יש לנו רישיון לפעול למען השגת תוצאות, שאנחנו יודעים כי מבחינה אובייקטיבית תהיינה לא צודקות אבל מבחינה סובייקטיבית יועילו ללקוחות שלנו. במובן זה המטרה מקדשת את האמצעים, כל עוד האמצעים אינם בלתי הולמים כשלעצמם". ("מכתבים לעורך דין צעיר", מאת פרופ' אלן דרשוביץ).

מילואים

יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס הינו אחד המשרדים המובלים והבולטים בארץ, המונה צוות משפטי של עורכי דין וביניהם כמה מן המשפטנים הבכירים במדינה.

 לצורך מתן מענה משפטי מקצועי ודווקני, יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס מחולק למחלקות ייעודיות, אשר כל אחת ואחת מהן מתמחה ומתמקצעת בתחום ספציפי וייחודי.

מחלקת ביטוח לאומי, מייצגת את לקוחות המשרד ומלווה אותם בכל שלבי ההליך.

 במסגרת מחלקת ביטוח לאומי המשרד מעניק יעוץ משפטי מקצועי.

 ליניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס ניסיון רב בבתי הדין לעבודה.

יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס מתמחה בכל מגוון הנושאים של הביטוח הלאומי, בין היתר בנושא : מילואים כפי שיוסבר להלן :

 הגדרות

 שירות מילואים – ענף שירות מילואים כמשמעותו בחוק שירות הביטחון.

 שירות חד-יומי – שירות מילואים בהתייצבות אחת לא יותר מיום אחד.

 שירות חצי-יומי – שירות מילואים שאינו עולה על שש שעות באותו היום, על פי הגדרת צה"ל.

 תנאי זכאות 

לתגמול מילואים – אדם ששירות במילואים כחוק מתוקף צו התייצבות אחד או עבור אימון על פי חוק שירות עבודה לשעת חירום (מל"ח) – בעד כל יום ; שירות חצי-יומי.

 להענקה – נער שטרם מלאו ל 18 שנה, שמשתתף בחינוך קדם-צבאי (גדנ"ע), ושעיקר זמנו אינו מוקדש ללימודים, אם עבד 30 ימי עבודה לפחות ברבע השנה שקדם ליציאתו לחינוך קדם-צבאי.

 הגמלה - מהותה ושיעורה

 תגמול ליום מילואים

  • לעובד שכיר ולעובד עצמאי – ההכנסה ברוטו החייבת בדמי ביטוח בשלושת החודשים שקדמו לחודש שבו החל שירות המילואים, כולל תוספת יוקר, מחולקת ב-90. אם העובד השכיר או העצמאי עבד פחות מ-60 ימי עבודה בשלשת החודשים שקדמו לחודש שבו החל שירות המילואים, התגמול מחושב ע"פ שכרו בשלשה מתוך 6 חודשי השכר שקדמו לשירותו, מחולק ב-90. החודשים שבהם לא עבד חייל המילואים (שכיר או עצמאי), או שהשתכר בהם פחות מהתגמול המזערי לחודש, מחושבים כאילו השתכר בהם התגמול המזערי לחודש.
  • למי שאינו עובד שכיר ואינו עובד עצמאי – התגמול המזערי.
  • למי שהיה מובטל ערב יציאתו לשירות המילואים – התגמול לא יפחת מדמי האבטלה שהיו משולמים לו אילולא יצא לשירות המילואים.
  • משולמת תוספת לתגמול המילואים, בהתאם למשך תקופת השירות. תגמול המילואים משולם גם אם לא נפגעה הכנסתו של המשרת במילואים עקב השירות כלהלן :

 

תקופת השירות

תוספת לתגמול המילואים

שירות בן 1 עד 5 ימים

תוספת של 40% למספר ימי השרות אשר בוצעו בפועל.

שירות בן 6 ימים

תוספת של יום אחד למספר ימי השירות אשר בוצעו בפועל.

שרות רצוף בן 7 ימים (לרבות מספר תקופות עוקבות בנות 7 ימים כל אחת).

אין תוספת

שירות רצוף אשר לאחר חלוקת מספר הימים ב- 7 היתרה קטנה מ- 6 ימים

תוספת של 40% למספר ימי השרות אשר בוצעו בפועל.

שירות רצוף אשר לאחר חלוקת מספר הימים ב- 7 היתרה 6 ימים

תוספת של יום אחד ליתרת הימים לאחר החלוקה ב- 7.

 

 התגמול המרבי ליום – התגמול היומי לא יעלה על סכום השווה לחמש פעמים הסכום הבסיסי (3), מחולק ב-30.

 התגמול המזערי ליום – התגמול היומי לא יפחת מסכום השווה ל-68% מהסכום הבסיסי (3), מחולק ב-30.

 מינימום הענקה ליום – 25% מהשכר הממוצע ב-1 בינואר, מעודכן בשיעור הפיצוי במהלך השנה, מחולק ב-30.

 

 


הנני מסכים לקבל פרסומים.

מידע שימושי לעובד ולמעביד
נתון
ש"ח
יום הבראה - מגזר פרטי
378
יום הבראה - מגזר ציבורי
427
תקרת החזר הוצאות נסיעה ליום
26.40
שכר מינימום לחודש
4,650
שכר מינימום יומי-5 ימים בשבוע
214.62
שכר מינימום יומי- 6 ימים בשבוע
186
שכר מינימום לשעה
25

תגיות נפוצות